Prečistači otpadnih Voda

 

Prečistači otpadnih voda sa sistemom aktivnog mulja su visokoefikasni sistemi koji koriste mikroorganizme za obradu i prečišćavanje otpadnih voda iz domaćinstava, industrijskih postrojenja ili komunalnih sistema. Osnovni princip rada ovih sistema zasniva se na biološkoj razgradnji organskih zagađivača uz pomoć bakterija koje žive u suspenziji u vodi, poznatijih kao aktivni mulj.

Naša firma Čabar Plast je sa svojim partnerom iz Hrvatske razvila jedinstvene male kompozitne sisteme za tretiranje otpadnih voda- prečistač otpadnih voda od 4-50 ES (ekvivalent stanovnika).

Kontaktirajte nas

Pored malih kompaktnih sistemanaša firma takođe može da ponudi i veće sisteme za prečišćavanjeotpadnih voda za veći broj stanovnika za hotele, naselja, stambene zgrade, od 50ES do 2000ES.

Prečistači otpadnih voda imaju za cilj da što potpunije uklone materije tj. zagađivače iz otpadne vode, primenom jednog ili više procesa obrade.

Kroz istoriju težnja čoveka je bila unapređenje čoveka i životnog stila što je postepeno dovelo do negativnih uticaja na okolinu i svoje životno okruženje. Svaka vrsta zagađenja koja se emituje dospeva do podzemnih voda, reka, jezera i mora i predstavlja globalni problem.

Zagađenje vode se slivaju u površinske i podzemne vodene tokove. Da bi se izvršila filtracija vode od najvećeg značaja je dostupnost kiseonika. Reke vrše prirodno prečišćavanje vode usled delovanja stena i kamenja koje se nalazi u koritu. Na ovaj način dobija se kiseonik neophodan za njenu filtraciju. Ovaj primer prirodne saradnje u procesu prečišćavanja daje kristalno čistu vodu.

Biološke septičke jame, poznate kao prečistači otpadnih voda, predstavljaju naprednu i ekološki prihvatljivu alternativu tradicionalnim septičkim jamama.

Njihove prednosti su mnogobrojne i odraz su savremenih tehnoloških rešenja za održivo upravljanje otpadnim vodama:

 • Visokokvalitetno prečišćavanje – Na izlazu iz sistema dobija se izuzetno čista voda koja zadovoljava ekološke standarde i može se bezbedno koristiti za drenažu, navodnjavanje ili direktno ispuštanje u prirodne vodotokove.
 • Dugotrajno uklanjanje mulja – Zahvaljujući efikasnoj biodegradaciji, uklanjanje nakupljenog mulja potrebno je obavljati retko, obično jednom u periodu od 1 do 3 godine, čime se postiže značajna ekonomska ušteda u poređenju sa tradicionalnim sistemima koji zahtevaju češće pražnjenje.
 • Bez neprijatnih mirisa – Napredni biološki procesi osiguravaju da u zoni rada sistema ne dolazi do emisije smradnih mirisa, što doprinosi boljem kvalitetu životne sredine i većoj prihvatljivosti sistema od strane lokalnog stanovništva.
 • Male dimenzije – Zauzimaju manje prostora nego klasične septičke jame, što ih čini idealnim za ugradnju u stambene i poslovne objekte sa ograničenim raspoloživim prostorom.
 • Niske investicione i operativne troškove – Inicijalno ulaganje i troškovi održavanja su minimalni, čineći ove sisteme ekonomičnim izborom dugoročno.
 • Potpuno automatizovan rad – Prečistači su dizajnirani da rade nezavisno, sa minimalnim ljudskim nadzorom, što značajno olakšava operativnu efikasnost i smanjuje potrebu za redovnim tehničkim intervencijama.
 • Maksimalna sigurnost u radu – Bezbednost tokom eksploatacije je na visokom nivou zahvaljujući korišćenju bezbednih materijala i tehnologija, kao i usklađenosti sa najstrožim standardima i regulativama zaštite životne sredine i zdravlja ljudi.

Ove prednosti čine biološke septičke jame odličnim izborom za one koji traže ekološki održiva i ekonomski efikasna rešenja za obradu i prečišćavanje otpadnih voda.

Prečistači otpadnih Voda – Opis rada sistema

Postrojenje radi na principu aktivnog mulja.. Zagađivači se uklanjaju iz otpadnih voda usled biodegradacije organske materije koju vrše mikroogranizmi i koji pretvaraju organsku materiju u biomasu. Aktivnost mikroorganizma se održava dodavanjem kiseonika pomoću kompresora u toku aeracije (faza rada uređaja). Ostatak mulja koji se dobija tokom procesa prečišćavanja se skladišti unutar rezervoara ili u odvojenu komoru –rezervoar za mulj.

Glavne karakteristike Čabar Plast postrojenja (ekološke septičke jame) za prečišćavanje su:

 • Upotreba jednog rezervoara za process prečišćavanja.
 • Jednodnevni ciklus SBR rada.
 • Trajanje SBR ciklusa (ciklusa rada) iznosi 24 sata tj.jedan SBR ciklus dnevno.
 • Prečistači otpadnih voda pokrivaju prosečnu dnevnu aktivnost porodice ili poslovne organizacije. Faza sedimentacije odnosno mirovanja se vrši u kasnjim večernjim satima kada se očekuje smanjenipriliv otpadne vode (noću ) tj kada je majmanji priliv otpadnih voda.

Biološke septičke jame

Biološke septičke jame su sistem za obradu otpadnih voda koji koristi prirodne procese za razgradnju i obradu otpadnih materija iz domaćinstava. One su poboljšana verzija tradicionalnih septičkih jama jer uključuju dodatne komponente koje omogućavaju bolju i efikasniju obradu otpadnih voda.

Ključna karakteristika bioloških septičkih jama je njihova sposobnost da koriste mikroorganizme, poput bakterija i enzima, za razgradnju organskog otpada. Ovaj proces se odvija u zatvorenom sistemu, obično sastavljenom od nekoliko komora, gde se otpadne vode postepeno čiste kroz različite faze obrade.

Faze rada SBR sistema za prečiščavanje otpadnih voda – prečistači otpadnih voda

 • Ulivanje otpadne vode u biološku septičku jamu – otpadna voda se uliva i slobodno ulazi u rezevrvoar kroz cev za ujednačeni
  tok. Veličina ulazne cevi je u skladu sa postojećim cevima koje su instalirane ne objektu (kuća, hotel…)
 • Areacija – tokom procesa areacije, intenzivirano je dovođenje kiseonika putem kontrolne table. Dovođenje kiseonika- areacija se vrši naizmenično sa fazom mirovanja, kako bi se podržao biološki process, vreme trajanja faze aeracije je 5 minuta. Turbulencija izazvana podizanjem mehurića kiseonika meša sadržaj unutar rezervoara I rastvara organske materije. Zagađivači su uklonjeni iz otpadnih voda usled aerobne biodegradacije organske materije pri čemu ga plutajući mikroorganizmi troše I pretvaraju u biomasu.
 • Sedimentacija – se vrši u kasnim večernjim satima kada se očekuje smanjemi priliv otpadnih voda (noću) tj. kda je priliv otpadnih voda najmanji.
 • Ispust tretirane vode – nakon 75minuta od završetka faze sedimentacije, tretirana voda se ispumpava iz rezervoara, kroz sistem.
 • Odlaganje mulja – tretiranje mulja- ukoliko postoji posebna komora ili rezervoar sedimentovani ostatak mulja se ispumpava iz njih. Skladište za mulj se može nalaziti u samom rezervoaru ili izvan rezervoara. Nakon punjenja rezervoara za mulj, mešavina vode I mulja se smešta na porvšinu prethodno zgusnutog mulja. Višak vode se reciklira kroz kanalizaciju u procesu za tretman otpadnih voda. Preostali mulj se strdnjava (zgrušava). Alternativno ako u samom rezervoaru ne postoji skladište za mulj, onda se preporučuje uklanjanje dela sadržaja iz rezervoara –kada je zapremina mulja (SV) veća od SV30 veće od 700mg /l (prilikom vađenja uzorka iz rezervoara nakon 30 minutaukoliko je zapremina mulja veća od 700mg po litri potrebno je izvršiti uklanjane mulja).