Prečistači otpadnih voda

Naša firma Čabar Plast je sa svojim partnerom iz Hrvatske razvila jedinstvene male kompozitne sisteme za tretiranje otpadnih voda- prečistač otpadnih voda  od 4-50 ES( ekvivalent stanovnika).

Pored malih kompaktnih sistemanaša firma takođe može da ponudi i veće sisteme za prečišćavanjeotpadnih voda za veći broj stanovnika za hotele , naselja, stambene zgrade, od 50ES do 2000ES.

Prečistači otpadnih voda imaju za cilj da što potpunije uklone materije tj. zagađivače iz otpadne vode, primenom jednog ili više procesa obrade.

Prečistači otpadnih voda

Kroz istoriju težnja čoveka je bila unapređenje čoveka i životnog stila što je postepeno dovelo do negativnih uticaja na okolinu i svoje životno okruženje. Svaka vrsta zagađenja koja se emituje dospeva do podzemnih voda, reka, jezera i mora i predstavlja globalni problem.

Zagađenje vode se slivaju u površinske i podzemne vodene tokove. Da bi se izvršila filtracija vode od najvećeg značaja je dostupnost kiseonika. Reke vrše prirodno prečišćavanje vode usled delovanja stena i kamenja koje se nalazi u koritu. Na ovaj način dobija se kiseonik neophodan za njenu filtraciju. Ovaj primer prirodne saradnje u procesu prečišćavanja daje kristalno čistu vodu.

 

Prečistači otpadnih voda (Biološke septičke jame ) prednosti u odnosu na klasične septičke jame su:

 • Visok stepen prečišćavanja- na izlazu iz sistema se dobija kristalno čista voda koja se može koristitiza drenažu, Navodnjavanje, bezbedno je za ispuštanje u vodene tokove…
 • Uklanjanje mulja se vrši jednom u period od 1-3 godine, što predstavlja veliku ušteduu odnosu na klasične septčke jamekoje se moraju praznitiviše puta godišnje.
 • Nikakvi mirisi nisu prisutni u zoni rada sistema za prečišćavanje otpadnih voda.
 • Male dimenzije.
 • Mali investicioni i operativni tokovi.
 • Potpuno automatski rad postrojenja.
 • Maksimalna sigurnost pri radu

Prečistači otpadnih voda – opis rada sistema

Postrojenje radi na principu aktivnog mulja.. Zagađivači se uklanjaju iz otpadnih voda usled biodegradacije organske materije koju vrše mikroogranizmi i koji pretvaraju organsku materiju u biomasu. Aktivnost mikroorganizma se održava dodavanjem kiseonika pomoću kompresora u toku aeracije (faza rada uređaja). Ostatak mulja koji se dobija tokom procesa prečišćavanja se skladišti unutar rezervoara ili u odvojenu komoru –rezervoar za mulj.

Glavne karakteristike Čabar Plast postrojenja ( ekološke septičke jame) za prečišćavanje su:

 • Upotreba jednog rezervoara za process prečišćavanja.
 • Jednodnevni ciklus SBR rada.
 • Trajanje SBR ciklusa (ciklusa rada) iznosi 24 sata tj.jedan SBR ciklus dnevno. Prečistači otpadnih voda pokrivaju prosečnu dnevnu aktivnost porodice ili poslovne organizacije. Faza sedimentacije odnosno mirovanja se vrši u kasnjim večernjim satima kada se očekuje smanjenipriliv otpadne vode (noću ) tj kada je majmanji priliv otpadnih voda.

Faze rada SBR sistema za prečiščavanje otpadnih voda – prečistači otpadnih voda

 1. Ulivanje otpadne vode u biološku septičku jamu – otpadna voda se uliva i slobodno ulazi u rezevrvoar kroz cev za ujednačeni
  tok. Veličina ulazne cevi je u skladu sa postojećim cevima koje su instalirane ne objektu (kuća, hotel…)
 2. Areacija – tokom procesa areacije, intenzivirano je dovođenje kiseonika putem kontrolne table. Dovođenje kiseonika- areacija se vrši naizmenično sa fazom mirovanja, kako bi se podržao biološki process, vreme trajanja faze aeracije je 5 minuta. Turbulencija izazvana podizanjem mehurića kiseonika meša sadržaj unutar rezervoara I rastvara organske materije. Zagađivači su uklonjeni iz otpadnih voda usled aerobne biodegradacije organske materije pri čemu ga plutajući mikroorganizmi troše I pretvaraju u biomasu.
 3. Sedimentacija – se vrši u kasnim večernjim satima kada se očekuje smanjemi priliv otpadnih voda (noću) tj. kda je priliv otpadnih voda najmanji.
 4. Ispust tretirane vode – nakon 75minuta od završetka faze sedimentacije, tretirana voda se ispumpava iz rezervoara, kroz sistem.
 5. Odlaganje mulja – tretiranje mulja- ukoliko postoji posebna komora ili rezervoar sedimentovani ostatak mulja se ispumpava iz njih. Skladište za mulj se može nalaziti u samom rezervoaru ili izvan rezervoara. Nakon punjenja rezervoara za mulj, mešavina vode I mulja se smešta na porvšinu prethodno zgusnutog mulja. Višak vode se reciklira kroz kanalizaciju u procesu za tretman otpadnih voda. Preostali mulj se strdnjava (zgrušava). Alternativno ako u samom rezervoaru ne postoji skladište za mulj, onda se preporučuje uklanjanje dela sadržaja iz rezervoara –kada je zapremina mulja (SV) veća od SV30 veće od 700mg /l (prilikom vađenja uzorka iz rezervoara nakon 30 minutaukoliko je zapremina mulja veća od 700mg po litri potrebno je izvršiti uklanjane mulja).