Separatori masti i ulja

 

U savremenim tokovima života gde postoji zahtev za sve veću brigu o zaštiti životne sredine i održivosti, separatori masti i ulja mogu odigrati ključnu ulogu u prečišcavanju otpadnih voda. Mora se voditi računa o zagađenju, o materijalima koji se upotrebljavaju, o otpadnim vodama koje se ispuštaju u čovekovo okruženje. Kada govorimo o otpadnim vodama koje su zagađene lakim tečnostima (masti i ulja, naftni derivati) one se najlakše i najjeftinije mogu odstraniti sa našim separatorima masti i ulja.

Izrađeni od materijala kao i naši plastični rezervoari i cisterne, otporni na koroiju, poroznost i eroziju, urađeni od PEHD, vodonepropusni, jednostavni za održavanje, lagani i laki za ugradnju.

Kontaktirajte nas

Materjali od kojih su napravljeni naši separatori masti, ulja su:

 • ekološki ispitani (ne zagađuju životnu sredinu) od PEHD-a su,
 • imaju ulazne i izlazne prečnike na koje se lako vrši priključak,
 • jeftiniji su od bilo kojih drugih vrsta separatora,
 • garantuju vodonepropusnost i dugoročno rešenje, jer materijal gubi samo 5% svojih svojstava posle 50 godina korišćenja,
 • otporni su na UV zrake, podnose ekstremne temperature od -30° c do + 80° c i imaju dobru nosivost,
 • otporni su na udarce, što znači da na njima ne ostaju vidljivi tragovi, prilikom premeštanja neće doći do oštećenja
 • i što je jako bitno lake su za montiranje i imaju minimalne troškove održavanja.

Separatori Čabar Plast su ključni elementi u procesu prečišćavanja otpadnih voda, posebno kada je reč o odvajanju lakih tečnosti poput ulja i masti od ostalih komponenti otpadne vode. Ovi separatori mogu se kategorizovati na osnovu načina instalacije i tipa procesa prečišćavanja koji koriste.

Karakteristike separatora masti i ulja

Separatori za masti i ulja proizvedeni su u skladu sa standardima EN858-1 i EN858-2, koristeći polietilen visoke gustine (PEHD) kao osnovni materijal. Zahvaljujući kvalitetu upotrebljenog PEHD-a, ovi separatori karakteriše dugovečnost i visoka otpornost, sa očuvanim karakteristikama čak i nakon više od 30 godina korišćenja.

Laka težina polietilena omogućava laku manipulaciju i instalaciju separatora na željenu lokaciju. Dodatno, u sastav materijala uključen je i UV stabilizator, što separatorima daje dodatnu zaštitu od direktnog sunčevog zračenja, čineći ih izdržljivim i u eksternim uslovima.

Ove karakteristike čine naše separatore pouzdanim rešenjem za efikasno odvajanje masti i ulja iz otpadnih voda, doprinoseći tako zaštiti životne sredine.

Vrste separatora na osnovu instalacije:

Vertikalni separatori masti i ulja

Vertikalni separatori su često korišćeni za aplikacije gde je ograničen prostor za instalaciju. Kompaktne su strukture i dizajnirani tako da koriste vertikalni protok, što omogućava efikasno odvajanje čestica zagađivača od tečnosti. Ovi separatori su idealni za dublje ukopavanje u zemlju, gde gravitacija pomaže u procesu odvajanja.

Horizontalni separatori masti i ulja

Horizontalni separatori su pogodni za aplikacije gde je dostupno više horizontalnog prostora. Ovi separatori omogućavaju duži put protoka tečnosti, što dovodi do bolje separacije i efikasnosti. Horizontalni separatori se obično koriste kada je potrebno obraditi veće količine otpadne vode ili kada je potrebna detaljnija separacija.

Tehnološki procesi unutar separatora:

1. Proces sedimentacije

Proces sedimentacije predstavlja osnovu rada separatora, gde se koristi gravitacija kako bi se teže čestice, koje imaju veću masu od vode, odvojile i taložile na dnu separatora. Ovaj proces je efikasan za odvajanje grubih frakcija zagađenja kao što su pesak, mulj i druge čestice.

2. Proces flotacije slobodnih ulja

U procesu flotacije, slobodna ulja i masti koje su lakše od vode izdvajaju se na površinu tečnosti zahvaljujući svojoj manjoj gustini. Efikasnost ovog procesa se značajno povećava upotrebom koalescentnog separatora, koji omogućava da se sitne kapljice ulja spoje u veće i lakše se izdvoje iz tečnosti.

3. Proces sorpcionog prečišćavanja

Dodatna faza u procesu prečišćavanja uključuje filtraciju kroz sorpcioni materijal, koji može apsorbovati preostale zagađivače iz tečnosti. Ovaj proces omogućava dodatno čišćenje i poboljšanje kvaliteta prečišćene vode. Materijal filtera može se regenerisati ili zameniti, u zavisnosti od stepena zasićenosti i zagađenja.

Za optimalno funkcionisanje i efikasnost, veoma je bitno redovno održavanje separatora, uključujući proveru stanja koalescentnog filtera, čišćenje taloga i regeneraciju ili zamenu sorpcionog materijala. Pravilnim dizajnom, instalacijom i održavanjem, separatori Čabar Plast mogu značajno doprineti zaštiti životne sredine i efikasnom upravljanju otpadnim vodama.

Separatori MASTI

Separatori masti su ključni elementi u sistemima za tretman otpadnih voda, posebno u objektima gde se procesira hrana i gdje se koriste velike količine ulja i masti. Projektovani su da efikasno odvajaju masti i ulja od ostalih sastojaka otpadne vode, čime se smanjuje rizik od začepljenja i oštećenja kanalizacionih sistema.

Kapacitet i dizajn separatora masti

Kapacitet separatora masti treba odgovarati količini i vrsti otpadnih voda koje se generišu u konkretnom objektu. To znači da se veličina i dizajn separatora moraju prilagoditi specifičnim potrebama restorana, hotela, prehrambene industrije, klanica, i sličnih objekata. Efikasnost separatora direktno zavisi od njegove sposobnosti da se nosi sa maksimalnim protokom i koncentracijom masti u otpadnoj vodi.

Proces separacije u separatorima masti

Proces separacije u separatorima masti obuhvata nekoliko ključnih koraka. Prvo, otpadna voda ulazi u separator gdje se grublje čestice talože na dnu. Zatim, voda prolazi kroz niz pregrada ili filtera koji dodatno odvajaju masti od vode. Masti, zbog svoje manje gustine u odnosu na vodu, plutaju na površini gde se zadržavaju dok se ne uklone.

Održavanje separatora masti

Redovno održavanje je ključno za očuvanje efikasnosti separatora masti. To uključuje vizuelni pregled, čišćenje akumuliranih masti i ulja, kao i kontrolu filtera i pregrada unutar separatora. Uklonjene masti i ulja treba zbrinjavati u skladu sa lokalnim propisima o otpadu, da bi se izbeglo zagađenje okoline.

Instalacija separatora masti

Prilikom instalacije separatora masti, važno je osigurati pravilnu lokaciju i udaljenost od izvora otpadnih voda. Optimalna lokacija omogućava da se smanji temperatura otpadne vode pre ulaska u separator, što može poboljšati efikasnost separacije. Takođe, treba osigurati laku dostupnost separatora za održavanje i inspekciju.

Separatori masti su neophodni za efikasno upravljanje otpadnim vodama u objektima koji intenzivno koriste ulja i masti. Pravilnim dizajnom, instalacijom i održavanjem, ovi sistemi mogu značajno doprineti zaštiti kanalizacione infrastrukture i životne sredine od negativnih uticaja zagađenih otpadnih voda.

Separatori ULJA

Separatori ulja su esencijalni uređaji za tretman otpadnih voda u industrijskim i komercijalnim postrojenjima gde se koriste ulja i naftni derivati. Ovi separatori su dizajnirani da efikasno odstrane ulje i druge lagane tečnosti iz otpadnih voda pre nego što se one ispuštaju u kanalizacioni sistem ili okolinu. Postoje tri glavna tipa separatora ulja: gravitacijski separatori, separatori sa koalescentnim filterom, i separatori s bypass-om.

Gravitacijski separatori

Gravitacijski separatori koriste princip razlike u gustini između ulja i vode. Ulje, koje je lakše od vode, prirodno se podiže na površinu gde se može lako ukloniti. Ovi separatori su obično opremljeni sa skimmerom koji kontinuirano uklanja sloj ulja sa površine.

Separatori sa koalescentnim filterom

Separatori sa koalescentnim filterom koriste specijalne filtere koji povećavaju proces spajanja malih kapljica ulja u veće, čime se olakšava njihovo odvajanje od vode. Koalescentni filteri su posebno efikasni za uklanjanje veoma sitnih kapljica ulja koje se ne mogu lako odvojiti gravitacijskim metodama.

Separatori s Bypass-om

Separatori s bypass-om dizajnirani su za situacije gde je potrebno tretirati velike količine vode u kratkom vremenskom periodu, na primer tokom jakih kiša. Ovi separatori omogućavaju da se deo vode, koja premašuje kapacitet separatora, preusmeri (bypass) direktno u odvod, dok se zagađena voda sa uljem i dalje tretira u separatoru.

Separatori sa biološkim sunđerom

Separatori sa biološkim sunđerom koriste se za prečišćavanje otpadnih voda pomoću bioloških procesa. Ovi separatori koriste specijalno dizajnirane sunđere ili medije koji služe kao dom za mikroorganizme. Mikroorganizmi se prirodno nalaze u otpadnoj vodi, a kada se naseli na sunđer, formira se biološki film koji efikasno razgrađuje organske materije i zagađivače prisutne u vodi.

Proces prečišćavanja:

 • Dolazak otpadne vode -Otpadna voda ulazi u separator gde se inicijalno odvaja veći otpad i čestice pomoću mrežastih filtera ili rešetki.
 • Sedimentacija -Teže čestice se talože na dnu separatora, dok se lakši zagađivači kao što su ulja i masti podižu na površinu i uklanjaju.
 • Biološka obrada -Prečišćena voda iz prethodnih koraka prelazi preko ili kroz biološke sunđere. Sunđeri su porozne strukture koje pružaju veliku površinu za adheziju mikroorganizama. Mikroorganizmi na sunđeru razgrađuju organske materije u vodi kroz procese kao što su nitrifikacija i denitrifikacija.
 • Razgradnja zagađivača -Mikroorganizmi konzumiraju organske zagađivače kao svoj izvor energije i hranjivih materija, čime dolazi do njihove razgradnje. Proces razgradnje transformiše kompleksne organske molekule u jednostavnije, manje štetne oblike.
 • Odlaganje aktivnog blata -Tokom vremena, biološki film na sunđeru se zasićuje i mora se redovno uklanjati kako bi se osigurala efikasnost procesa. Uklonjeni biološki film ili aktivno blato može se dalje tretirati ili koristiti kao kompost.
 • Krajnja obrada -Nakon prolaska kroz biološke sunđere, voda može proći kroz dodatne faze prečišćavanja kao što su UV dezinfekcija ili filtracija kroz pesak, kako bi se dalje poboljšao kvalitet vode pre njenog ispuštanja u prirodno okruženje ili ponovne upotrebe.

Prednosti separatora sa biološkim sunđerom

 • Niska potrošnja energije jer se većina procesa odvija prirodno.
 • Visoka efikasnost u uklanjanju organskih materija i zagađivača.
 • Mogućnost adaptacije na različite uslove i koncentracije otpadnih voda.
 • Proizvodnja manje količine sekundarnog otpada u poređenju sa hemijskim procesima prečišćavanja.

Održavanje separatora sa biološkim sunđerom

 • Redovno uklanjanje i zamena zasićenih bioloških sunđera ili medija.
 • Kontrola i održavanje optimalnih uslova za rast i razvoj mikroorganizama, uključujući temperaturu, pH vrednost i prisustvo kiseonika.
 • Praćenje kvaliteta izlazne vode kako bi se osiguralo da su svi zagađivači adekvatno tretirani.

Separatori sa biološkim sunđerom predstavljaju efikasan i ekološki prihvatljiv metod za prečišćavanje otpadnih voda, posebno kada je naglasak na biološkoj razgradnji organskih materija.

Primena separatora ulja

Separatori ulja su ključni u automehaničarskim radionicama, vulkanizerskim radnjama, proizvodnim pogonima, auto perionicama, benzinskim stanicama, parkiralištima, i sličnim mestima gde se redovno koriste ulja i naftni derivati. Oni pomažu u sprečavanju začepljenja kanalizacionog sistema i zagađenja životne sredine.

Održavanje separatora ulja

Redovno održavanje separatora ulja je ključno za njihovu efikasnost. To uključuje vizuelni pregled, čišćenje akumuliranog ulja i mulja, kao i proveru i čišćenje koalescentnih filtera. Koalescentni filteri se mogu koristiti više puta, ali je važno da se povremeno izvade i operu čistom vodom kako bi se očuvala njihova funkcionalnost.

Efikasni separatori ulja su neophodni u industrijskim i komercijalnim postrojenjima za zaštitu kanalizacionog sistema i okoline. Izbor tipa separatora zavisi od specifičnih potreba postrojenja, količine i vrste otpadnih voda koje se tretiraju. Redovnim održavanjem i pravilnom upotrebom, separatori ulja mogu značajno smanjiti rizike povezane sa zagađenjem uljem.

Kako se ugrađuju separatori tj. način instalacije separatora.

Naši separatori su laki za manevrisanje pa je ugradnju moguće uraditi za jedan dan. Obično se vrši ukopavanje. Poželjno je da je osnov postavljanja separatora betonska ploča, a zasip se vrši sortiranom zemljom. Neophodno je podešavanje radnih visina prelivnih ivica, priključivanje dovodne i odvodne cevi, koje moraju biti ukopavane na dovoljnoj dubini.