Separatori ulja i naftnih derivata

 

Separatori naftnih derivata su specijalizovani uređaji dizajnirani za efikasno uklanjanje ulja, benzina i drugih naftnih derivata iz otpadnih voda.

Ovi uređaji su ključni za zaštitu vodenih tokova i životne sredine od zagađenja naftnim derivatima, što je često prisutno u industrijskim, komercijalnim i nekim stambenim oblastima.

Kontaktirajte nas

Karakteristike separatora ulja i naftnih derivata

Separatori ulja i naftnih derivata dizajnirani su da iskoriste razlike u gustini između vode i naftnih derivata. Naftni derivati, koji su lakši od vode, skupljaju se na površini gde se mogu lako ukloniti. Ovi separatori su izrađeni od materijala otpornih na koroziju, kao što su polietilen visoke gustine (PEHD) i armirani beton, što ih čini dugotrajnim i otpornim na teške radne uslove.

Gravitacioni separatori ulja i naftnih derivata

Gravitacioni separatori koje naša kompanija proizvodi predstavljaju efikasno rešenje za separaciju masti i ulja iz otpadnih voda. Naši separatori zasnivaju se na principu razlike u specifičnim težinama između vode i ulja, čime se omogućava efikasno odvajanje ovih supstanci. Svaki separator je dizajniran kao dvokomorni sistem koji optimizuje proces separacije.

U prvoj komori, otpadna voda se smiruje, omogućavajući taloženje težih čestica poput mulja, peska i drugih nečistoća na dno komore. Ova faza je ključna jer se time sprečava da čvrste čestice uđu u proces separacije ulja i masti, što bi moglo smanjiti efikasnost separatora.

Druga komora je srce našeg separatora, gde se odvaja nafta i ulje od vode. Zbog različitih specifičnih težina, ulje i nafta prirodno plivaju na površini vode, odakle se mogu lako ukloniti. Ovaj proces je potpuno prirodan i ne zahteva dodatnu energiju, čime se postiže visoka energetska efikasnost celog sistema.

Naši gravitacioni separatori su projektovani sa pažnjom na detalje, osiguravajući da se proces separacije odvija glatko i efikasno. Materijali od kojih su izrađeni separatori su visokog kvaliteta, otporni na koroziju i dugotrajni, što garantuje pouzdan rad i minimalno održavanje.

Dizajnirani su tako da se lako integrišu u postojeće sisteme za tretman otpadnih voda, nudeći pouzdano rešenje za industrije, ugostiteljske objekte i druge aplikacije gde je potrebno efikasno odstranjivanje nafte, ulja i masti iz otpadnih voda. Naši gravitacioni separatori doprinose zaštiti životne sredine i održavanju čistih voda, čime se podiže ekološki standard vašeg poslovanja.

Separatori ulja i naftnih derivata sa koalescentnim filterom

Separatori ulja i naftnih derivata sa koalescentnim filterom su specijalizovani sistemi za obradu otpadnih voda koji efikasno odstranjuju ulja i naftne derivate. Osnovni princip rada ovih separatora temelji se na razlici u gustini između vode i naftnih derivata, ali koalescentni filteri dodatno poboljšavaju proces separacije.

Kako rade koalescentni filteri?

Princip rada:

 • Koalescentni filteri su dizajnirani da povećaju efektivnu površinu na kojoj se sitne kapljice ulja mogu spojiti u veće.
 • Dok voda prolazi kroz filter, sitne kapljice ulja se sudaraju sa filter materijalom i sa drugim kapljicama, spajajući se u veće kapljice koje su dovoljno velike da prirodno isplivaju na površinu.

Materijal filtera:

 • Filteri su često izrađeni od materijala koji privlači kapljice ulja, kao što su posebne vrste plastike ili metalnih mreža sa posebnim premazima.

Efikasnost:

 • Koalescentni filteri omogućavaju da se i najmanje kapljice ulja koje se ne bi mogle odvojiti standardnim gravitacionim metodama, mogu efikasno ukloniti.
 • Oni značajno smanjuju količinu ulja u otpadnoj vodi, često na nivoe koji zadovoljavaju stroge ekološke standarde.

Primena:

 • Separatori sa koalescentnim filterima koriste se u industrijama gde se obrada otpadnih voda ne može osloniti samo na gravitaciju, poput petrohemijskih kompanija, auto perionica, industrijskih postrojenja i druge.

Prednosti separatora sa koalescentnim filterom:

 • Smanjuju potrebu za čestim održavanjem, jer se veće kapljice ulja lakše sakupljaju i uklanjaju.
 • Povećavaju kapacitet separatora, čime se omogućava obrada veće količine otpadnih voda u kraćem vremenskom periodu.
 • Poboljšavaju kvalitet vode koja se ispušta u javnu kanalizaciju ili prirodne vodotokove, čime se doprinosi zaštiti životne sredine.

Održavanje i upravljanje separatora sa koalescentnim filterom:

 • Koalescentni filteri zahtevaju redovno održavanje kako bi se osiguralo da ne dođe do začepljenja kapljicama ulja.
 • Filteri se moraju redovno proveravati i čistiti, a po potrebi zameniti kako bi se održala efikasnost sistema.
 • Neophodno je pratiti kvalitet obradene vode i redovno vršiti analize kako bi se osiguralo da separator ispunjava regulative i norme.

Separatori sa koalescentnim filterom predstavljaju vitalni deo infrastrukture za upravljanje otpadnim vodama u industrijskim postrojenjima, čime se osigurava da naftni derivati ne dospevaju u okolinu i na taj način pomaže očuvanju ekosistema.

Separatori sa biološkim sunđerom

Separatori sa biološkim sunđerom su napredni sistemi za tretman otpadnih voda koji se koriste za uklanjanje ulja i naftnih derivata iz vode pre nego što se ona ispušta u okolinu ili dalje tretira. Ovi sistemi kombinuju fizičko odvajanje ulja koristeći tradicionalne metode flotacije i sedimentacije sa biološkim tretmanom koji osigurava razgradnju naftnih derivata.

Detaljno o procesu:

Fizičko odvajanje:

 • Na ulazu u separator, otpadna voda prolazi kroz komoru gde se veće čestice sedimentuju na dno zbog razlike u gustini.
 • Lakši naftni derivati poput ulja plivaju na površini, gde se mogu mehanički ukloniti.

Biološko prečišćavanje:

 • Nakon inicijalnog fizičkog odvajanja, voda dolazi u kontakt sa biološkim sunđerom.
 • Sunđer je napravljen od poroznog materijala koji pruža idealne uslove za rast mikroorganizama.
 • Ovi mikroorganizmi su specijalizovani za razgradnju ulja i naftnih derivata.

Koalescencija:

 • U nekim sistemima, biološki sunđer je kombinovan sa koalescentnim filterom koji pomaže u spajanju manjih kapi ulja u veće, olakšavajući njihovo uklanjanje.

Razgradnja zagađivača:

 • Mikroorganizmi na sunđeru konzumiraju naftne derivate, pretvarajući ih u neškodljive komponente kao što su ugljen-dioksid, voda i biomasa.

Regeneracija sunđera:

 • Biološki sunđer može biti regenerisan ili zamenjen nakon određenog vremenskog perioda ili kada se kapacitet za razgradnju smanji.

Prednosti separatora sa biološkim sunđerom:

 • Visoka efikasnost: Biološki sunđeri značajno povećavaju efikasnost razgradnje ulja u odnosu na tradicionalne metode.
 • Održivost: Sistem ne zavisi od hemijskih tretmana i koristi prirodne procese za obradu otpadnih voda.
 • Dugotrajan: Sunđeri su dizajnirani da traju duže i da zahtevaju manje održavanje.
 • Ekološki prihvatljiv: Krajnji produkti biološke razgradnje su ekološki bezbedni.
 • Ekonomičnost: Biološki sunđeri smanjuju troškove održavanja i upravljanja separatorima.

Instalacija i održavanje separatorasa biološkim sunđerom:

 • Separatori se mogu instalirati kao samostalni sistemi ili kao deo većeg sistema za tretman otpadnih voda.
 • Redovan pregled i održavanje su ključni kako bi se osigurao kontinuirani rad i efikasnost sistema.
 • Održavanje uključuje proveru integriteta sunđera, uklanjanje nakupljenog ulja i mulja, i po potrebi zamenu ili regeneraciju sunđera.

Separatori sa biološkim sunđerom predstavljaju značajan korak napred u tehnologiji tretmana otpadnih voda, nudeći održivo i efikasno rešenje za industrije koje se suočavaju sa problemom zagađenja naftnim derivatima.

Separatori ulja i naftnih derivata sa bypass-om

Separatori ulja i naftnih derivata sa bypass-om su specijalizovani sistemi dizajnirani za obradu otpadnih voda koje sadrže ulja i naftne derivate, posebno tokom jakih padavina.

Kada se desi veliki dotok vode, kao što je to slučaj tokom oluja, sistem sa bypass-om omogućava da se višak vode, koji bi mogao preopteretiti separator, preusmeri direktno u odvod ili u prijemnik. Ovo sprečava ne samo prelivanje ili izlivanje unutar separatora, već i osigurava da se kroz separator tretira samo količina vode koju sistem može efikasno obraditi.

Karakteristike separatora ulja i naftnih derivata sa bypass-om:

 • Prilagodljiv protok: Bypass sistem je dizajniran da automatski reaguje na promenljiv protok vode, omogućavajući optimalno funkcionisanje bez obzira na promene u količini padavina.
 • Zaštita separatora: Sa bypass-om, separatori su zaštićeni od prekomernog pritiska i eventualnog oštećenja koje može biti izazvano naglim povećanjem protoka vode.
 • Efikasna obrada: Osnovni tretman se odvija u normalnim uslovima, dok se tokom oluja koristi bypass, što osigurava da se standard kvaliteta obrade ne smanjuje ni pod kojim uslovima.
 • Konstrukcija: Separatori sa bypass-om mogu biti vertikalni ili horizontalni, zavisno od potreba postrojenja i dostupnog prostora.
 • Tehnološki procesi unutar separatora:
 • Sedimentacija: Teške frakcije se talože na dnu separatora.
 • Flotacija: Slobodna ulja se odvajaju od vode i prikupljaju na površini, gde ih koalescentni filteri dalje obrađuju.
 • Sorpciono prečišćavanje: Kroz sorpcioni materijal se vrši dodatno prečišćavanje, sa mogućnošću regeneracije ili zamene filter materijala.
 • Održavanje: Separatori zahtevaju redovan vizuelni pregled, uklanjanje nataloženog ulja i mulja, te održavanje koalescentnih filtera i sorpcionog materijala.
 • Materijali: Izrađeni od izdržljivih materijala kao što su PEHD (polietilen visoke gustine), separatori su otporni na koroziju, UV zračenje i ekstremne temperature.
 • Instalacija: Montiranje sistema je relativno jednostavno, a njihov dizajn omogućava integraciju u postojeće odvodne sisteme bez potrebe za kompleksnim radovima ili prepravkama.

Separatori sa bypass-om su ključni za industrijska postrojenja, benzinske stanice, autopraonice i druge objekte gde se često manipuliše sa uljima i naftnim derivatima, posebno u urbanim ili područjima gde su česte jake padavine.