silos

Silosi

Silosi Čabar Plast se izrađuju u skladu sa trendovima u svetu, a veliku primenu imaju u hemojskoj industriji kao i za čuvanje sastojaka: žitarica , smeše za ishranu životinja, granulata, kao i praškastih materijala cementa, kreča i drugih materija.

Separatori

Separatori masti i ulja

Savremeni tokovi života zahtevaju sve veću brigu za zaštitom životne sredine. Mora se voditi računa o zagađenju, o materijalima koji se upotrebljavaju, o otpadnim vodama koje se ispuštaju u čovekovo okruženje. Kada govorimo o otpadnim vodama koje su zagađene lakim tečnostima